•  

Zipyran ontwormingskuur hond

 

vanaf 0,-

Productnaam

Prijs

Aantal

Er zijn geen opties voor dit product beschikbaar

Zipyran is een smakelijke ontwormingskuur voor honden.

Zypyran is een ontwormingskuur voor honden met 3 elkaar versterkende werkzame stoffen. De tabletten hebben een rundvlees smaak en zijn daarom erg smakelijk voor honden.

Samenstelling Zipyran

 • Praziquantel ……….. 50mg
 • Pyrantel ……………...50mg
 • Febantel …………... 150mg

Behandeling van gemengde infecties veroorzaakt door:
NEMATODEN (rondwormen):

 • Haakwormen: Ancylostoma caninum & Uncinaria stenocephala
 • Ascariden: Toxocara canis & Toxocaris leonia

 

Strong>CESTODEN (platwormen):

 • Lintwormen: Taenia spp & Dipylidium caninum

 

Dosering Zipyran tabletten

 • 2.5-5kg -0.5 Tablet
 • 5-10kg - 1 tablet
 • 10-15kg 1.5 Tablet
 • 15-20kg - 2 tabletten
 • 20-25kg - 2.5 tablet
 • 25-30kg - 3 tabletten

Bijsluiter info van de zipyran tabletten

Naam van het geneesmiddel: ZIPYRAN table)en voor honden.
Kwalita_x005F_x001C_eve en kwan_x005F_x001C_ta_x005F_x001C_eve samenstelling: Per tablet:
Werkzame bestanddelen: Praziquantel 50 mg,Pyrantel (als pyrantelembonaat) 50 mg, Febantel 150 mg.
Farmaceu_x005F_x001C_sche vorm: Tablet Gelige ronde tablet met breuklijn, deelbaar in gelijke kwarten.
Klinische gegevens:Doeldiersoort: Hond.
Indica_x005F_x001C_es voor gebruik met specifica_x005F_x001C_e van de doeldiersoort: Behandeling van gemengde infecties veroorzaakt door volwassen cestoden ennematoden van de volgende soorten: Nematoden: Haakwormen: Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala. Ascariden: Toxocara canis. Toxascaris leonina. Cestoden:Lintwormen: Taenia spp, Dipylidium caninum.
Contra-indica_x005F_x001C_es: Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.
Speciale waarschuwingen voor elke diersoort waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is: er kan parasitaire resistentie tegen een bepaalde klasse van anthelminticumontstaan na frequent, herhaald gebruik van een anthelminticum uit die klasse. Vlooien fungeren als tussengastheer en infectiebron bij een veel voorkomend type lintworm- Dipylidium caninum. Lintworminfestatie kan opnieuw optreden, tenzij tegelijk met de behandeling tussengastheren en de omgeving onder controle worden gebracht.
Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik. Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren: Bij verzwakte of ernstig geïnfesteerde dieren dient hetproduct alleen te worden gebruikt na een baten/risico beoordeling door de dierenarts. Bij ernstige infestaties kunnen als gevolg van anthelmintische behandeling diges-tieve bloedingen (diarree, bloederige ontlasting en zelfs sterfgevallen) optreden door wormlysis. Bij honden jonger dan 6 weken oud zijn lintworminfecties zeer ongewoon.Behandeling van dieren jonger dan 6 weken oud met een combinatieproduct tegen cestoden en nematoden is daarom mogelijk niet nodig. Van de werkzame bestanddelenis niet bekend dat ze bepaalde ongewenste effecten hebben bij jonge dieren. Desondanks is de veiligheid van de formulering niet vastgesteld bij honden jonger dan 5maanden oud. Rondworm- en haakworminfecties: Bij sommige dieren worden Ancylostoma caninum en Toxocara canis mogelijk niet uitgeroeid door de behandeling, watresulteert in een verder risico van het verspreiden van eitjes in de omgeving. Follow-uponderzoeken van de feces zijn aan te raden en op basis van de resultaten van dezeonderzoeken kan, indien nodig, behandeling met een nematocidaal product plaatsvinden.
Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddelaan de dieren toedient: In geval van accidentele ingestie dient een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter aan de arts te worden getoond. In geval van accidenteelcontact dienen de handen grondig te worden gewassen. Personen met een bekende overgevoeligheid voor een van de bestanddelen moeten contact met het diergeneesmiddelvermijden.
Bijwerkingen (frequen_x005F_x001C_e en ernst): Geen bekend.
Gebruik _x005F_x001C_tijdens dracht, lacta_x005F_x001C_e of leg: Niet gebruiken bij drachtige teven tijdens de eerste vierweken van de dracht. Het product kan tijdens de lactatie worden gebruikt.
Interac_x005F_x001C_es met andere geneesmiddelen en andere vormen van interac_x005F_x001C_e: Niet tegelijk metpiperazine gebruiken, aangezien de anthelmintische effecten van pyrantel en piperazine kunnen worden geantagoneerd. De plasmaconcentraties van praziquantel kunnenworden verlaagd door gelijktijdige toediening met geneesmiddelen die de activiteit van cytochroom P-450-enzymen versterken (bijv. dexamethason, fenobarbital).Gelijktijdig gebruik met andere cholinerge verbindingen kan leiden tot toxiciteit.
Dosering en toedieningsweg: Uitsluitend voor eenmalige orale behandeling. De aanbevolendosis is 5 mg praziquantel, 5 mg pyrantel (als embonaat) en 15 mg febantel per kg lichaamsgewicht (overeenkomend met één tablet/10 kg lichaamsgewicht).De table)en worden toegediend door hele en/of gedeelde table)en achteraan op de tong te plaatsen voor geforceerd doorslikken. Om de doseringsnauwkeurigheidverder te verbeteren kunnen de table)en in kwarten worden verdeeld. Voor een juiste dosering dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald. Bijbevestigde enkelvoudige infestatie door cestoden of nematoden dient een monovalent product dat alleen een cestocide of een nematocide bevat, te worden gebruikt.
Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, an_x005F_x001C_dota): Doses van meer dan 3 keer de aanbevolen dosering kunnen spijsverteringsstoornissen (braken endiarree) veroorzaken.
Wach_x005F_x000E_ermijn: Niet van toepassing.
Farmacologische eigenschappen: Farmacotherapeu_x005F_x001C_sche groep: Anthelmintica, quinolonederivaten enverwante stoffen, praziquantel combinaties. ATCvet-code: QP52AA51
Farmacodynamische eigenschappen: In deze combinatie werken pyrantel en febantel tegen nematoden(ascariden, haakwormen) bij honden. Het werkingsspectrum omvat met name Toxocara canis, Toxascaris leonina, Uncinaria stenocephala en Ancylostoma caninum.Deze combinatie vertoont synergetische activiteit in het geval van haakwormen. Praziquantel is werkzaam tegen een aantal cestoden. De activiteit van praziquanteltegen volwassen en onvolgroeide vormen van deze parasieten is in de literatuur beschreven. Praziquantel wordt zeer snel geabsorbeerd door het oppervlak van de parasieten door de gehele parasiet heen verspreid. Zowel in-vitro- als in-vivostudies hebben laten zien dat praziquantel ernstige schade aan het integument van de parasietveroorzaakt, wat resulteert in contractie en paralyse van de parasieten. Er treedt vrijwel onmiddellijk tetanische contractie van de parasietmusculatuur op en snellevacuolisatie van het syncytiële tegument. Deze snelle contractie is verklaard via veranderingen in divalente kationuitwisselingen, met name van calcium. Pyrantel fungeertals een cholinerge agonist. Het werkingsmechanisme berust op het stimuleren van nicotinerge cholinerge receptoren van de parasiet, het induceren van spastischeparalyse van de nematoden, waardoor deze via peristaltiek uit het gastro-intestinale systeem kunnen worden verwijderd. Binnen het zoogdiersysteem ondergaat febantelringsluiting, waardoor fenbendazol en oxfendazol worden gevormd. Het zijn deze chemische entiteiten die door inhibitie van tubulinepolymerisatie het anthelmintischeeffect uitoefenen. Hierdoor wordt de vorming van microtubuli voorkomen, wat resulteert in het uiteenvallen van structuren die essentieel zijn voor het normale functionerenvan de helminth. Met name de glucoseopname wordt aangetast, wat leidt tot een depletie van cel-ATP. De parasiet sterK na uitpuLng van zijn energiereserves, dit gebeurt 2-3 dagen later.
Farmacokine_x005F_x001C_sche gegevens: Na orale toediening wordt praziquantel bijna volledig geabsorbeerd in het spijsverteringskanaal. De maximumconcentratie wordt circa 60 minuten na toediening bereikt Praziquantel wordt uitgebreid gemetaboliseerd in de lever. Praziquantel wordt als metabolieten terug gevondenin de urine (40% na 8 uur). Na orale toediening worden de maximale plasmaconcentraties van febantel na ongeveer 3 uur bereikt. Febantel wordt gemetaboliseerdtot fenbendazol en zijn derivate oxiden en hydroxiden. Febantelsporen worden in feces en als metabolieten in de urine teruggevonden. Het embonaatzout van pyrantelheeK een lage oplosbaarheid in water en wordt slecht geabsorbeerd vanuit het spijsverteringskanaal van honden. Het wordt als werkzaam bestanddeel in de feces aangetroffen(50 tot 60%). Na absorptie wordt pyrantelembonaat snel en bijna volledig gemetaboliseerd tot onwerkzame bestanddelen die snel worden uitgescheiden in deurine. Farmaceu_x005F_x001C_sche gegevens: Lijst van hulpstoffen: Povidon Microkristallijne cellulose , watervrije colloïdale silica, natriumlaurylsulfaat, crospovidon, saccharinenatrium,magnesiumstearaat, maïszetmeel, rundvleessmaakstof.
Onverenigbaarheden: Niet van toepassing.
Houdbaarheidstermijn: Houdbaarheid van het diergeneesmiddelin de verkoopverpakking: 3 jaar. Gedeelde table)en dienen te worden verwijderd en mogen niet worden bewaard.
Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren:Geen speciale voorzorgen voor de bewaring van dit diergeneesmiddel.
Aard en samenstelling van de primaire verpakking: Blisters van PVC en aluminium. Verpakkingsgroo)en: Kartonnen doos met daarin 1 blister van 2 table)en. Kartonnen doos met daarin 1 blister van 10 table)en. Kartonnen doos met daarin 25 blisters van 10 table)en.
Speciale voorzorgsmaatregelen voor de verwijdering van het ongebruikte diergeneesmiddel of eventueel uit het gebruik van een dergelijk middel voortvloeiendafvalmateriaal: Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
Naam van dehouder van de vergunning voor het in de handel brengen: Laboratorios Calier, S.A. C/. Barcelonès, 26 (Plà del Ramassà).Les Franqueses del valles, Barcelona, Spanje.
Nummer van de vergunning voor het in de handel brengen: REG NL 107534.
Datum van de eerste vergunningsverlening: 14 juni 2011.
Datum van herziening van detekst: 15 april 2013.  
Kanalisa_x005F_x001C_e: Vrij.

Advies nodig?

Bij vragen over een product staan wij u graag persoonlijk te woord!

Bel 0222 761770 voor onze klantenservice, of stuur een bericht via:
men
Productbeoordelingen Zipyran ontwormingskuur hond
Schrijf de eerste beoordeling

Specificaties Zipyran ontwormingskuur hond

 • Artikelnummerzipyran
 • Fabrikant Laboratorios Calier, S.A.
 • ToelatingREG NL 107534
 • KanaliseringVRIJ
 • Werkzame StoffenPraziquantel, Pyrantel, febantel
 • DoeldierPup, Kleine Huisdieren
 • IndicatieWormbesmetting
 • DoseringZie tekst